Archeologische kroniek

In deze archeologische kroniek worden recente opgravingen en vondsten uit de provincie Noord-Brabant gepresenteerd aan iedereen die er belangstelling voor heeft:

Zo werkt het: Door de muisknop ingedrukt te houden kun je de kaart verschuiven.
Wanneer je op een pin klikt verschijnt beknopte informatie. Klik onderaan op 'Link artikel' om naar het artikel te gaan.
Op de website die nu wordt geopend verschijnt midden bovenin een vlak waar op verschillende manier bij het artikel komt.
Je kunt op het vergrootglas klikken, links in de verkleinde afbeelding, of op downloaden

Op volledig scherm weergevenTwee middeleeuwse boerderij-erven te Geldrop

Van 28 tot 30 november 2011 heeft BAAC bv een inventariserend veldonderzoek door middel van proefsleuven met aansluitend een archeologische opgraving uitgevoerd in het plangebied Geldrop Genoenhuis 33.
Lees meer


Reusel was ooit een groot Romeins dorp

Bij opgravingen aan de zuidkant van Reusel in 2008 en opvolgende jaren, zijn sinds 2008 de resten van een groot Romeins dorp tevoorschijn gekomen. In totaal zal de nederzetting ongeveer 35 huizen uitgespreid over een periode van ruim 300 jaar hebben geteld. Daarmee behoort de nederzetting tot de grotere nederzettingen die in Brabant zijn onderzocht. De huizen dateren tussen het begin van de jaartelling en 250-276 na Chr.
Lees meer


3000 jaar historie van Best-Aarle opgegraven

In het najaar van 2011 en de lente van 2012 deed een team archeologen van Archeologisch Onderzoek Leiden (Archol bv) en Diachron UvA bv opgravingen in Aarle in de gemeente Best. Op deze plek konden de archeologen in een groot gebied de bewoningsgeschiedenis en het landgebruik over een periode van enkele duizenden jaren onderzoeken. Een bijzondere situatie, want vanaf de late bronstijd tot nu is er bijna continu bewoning geweest in Aarle.
Lees meer


Romeinse nederzetting opgegraven bij Budel-Noord

Van juni tot augustus 2009 heeft BAAC bv een opgraving uitgevoerd aan de Europalaan-Noord, aan de noordrand van de bebouwde kom van Budel. Uit de opgraving blijkt dat op de locatie van de voormalige Duitse School een Romeins dorpje aanwezig was dat bestond uit meerdere boerderijen. In totaal is een oppervlak van ca.12.200 m2 onderzocht. De nederzetting lijkt al vanaf de 1ste eeuw aanwezig te zijn en door te lopen tot in de late 3e eeuw, een periode die in onze streken als onrustig te boek staat vanwege de opkomst van de volkverhuizingen. Germaanse stammen van buiten het Romeinse rijk vielen toen onze streken binnen. Regionaal archeologisch onderzoek toont aan dat de meeste Romeinse nederzettingen rond 250 verlaten worden en soms zelfs worden platgebrand. Naast Romeins importaardewerk werd ook een bijzondere vondst gedaan tijdens de opgravingen. Het gaat om een 3e eeuwse bronzen ring waarin een gem is gezet met daarop een primitieve afbeelding van de Romeine godheid Mars. De gem is het vierde exemplaar wat we uit de regio Zuidoost-Brabant kennen.
Lees meer


Karolingische muntschat in het Bossche Broek, 's-Hertogenbosch

Tijdens het afplaggen van een terrein in het Bossche Broek, ten zuiden van 's-Hertogenbosch, werd in het najaar van 2009 door een oplettende detectoramateur een aantal kleine zilveren muntjes gevonden. Nader onderzoek maakte duidelijk dat het om een kleine muntschat ging die hier in de Karolingische tijd is begraven of verloren.
Lees meer


Massagraf Franse Soldaten te Bastion Baselaar te 's-Hertogenbosch

's Hertogenbosch, 15 mrt 2011. Tijdens werkzaamheden voor het verplanten van een boom op Bastion Baselaar in 's-Hertogenbosch stuitten grondwerkers in februari 2011 onverwacht op menselijke botten. Aanvankelijk werd de politie ingeschakeld maar al snel werd duidelijk dat het om historisch skeletmateriaal ging en werd een opgraving gestart door de afdeling Bouwhistorie, Archeologie en Monumenten van de gemeente 's- Hertogenbosch. Daarbij kwam een massagraf tevoorschijn van zo'n 70 skeletten. Historisch onderzoek maakte duidelijk dat het vermoedelijk ging om Franse soldaten die hier in 1794-1795 zijn begraven
Lees meer


Smouse Kerkhof Geffen, gemeente Maasdonk

Geffen, 26 mrt 2012. Inventariserend Veldonderzoek (IVO-O), geofysisch onderzoek. Op initiatief van de Heemkundewerkgroep 'Vladerack' te Geffen is op 27 oktober 2011 door het archeologisch bedrijf ArcheoPro uit Eijsden een Inventariserend Veldonderzoek Overig (IVO-O) uitgevoerd op de Joodse begraafplaats 'Het Smouse Kerkhoff' te Geffen, gemeente Maasdonk. Uit het goed onderbouwde rapport over het grondradaronderzoek blijkt dat er veel meer graven aanwezig zijn dan grafzerken. De graven liggen dicht op elkaar binnen de huidige begrenzing van de begraafplaats. Buiten de omheining zijn geen graven meer gevonden. Uit het grondradar onderzoek komt naar voren dat er drie niveaus zijn te onderscheiden. In het eerste niveau van maaiveld tot circa 0,5 meter diepte. zijn veel (1088 stuks) individuele 'reflecties' waargenomen inclusief duidelijk aanwezige grote stukken steen. Een gedeelte hiervan zullen grafstenen zijn. Het tweede niveau ligt op 1 tot 1,5 meter onder het maaiveld. Hierin bevinden zich de graven. De hoeveelheid graven is door de vele reflecties en wisselende eigenschappen van de graven niet vast te stellen. Het derde niveau bevind zich op ruim 1.5 meter. In de noordwesthoek van de begraafplaats is een geologische laag aangetroffen die mogelijk met oerbanken in het zand te maken heeft.

Uit de gegevens van het grondradaronderzoek is te zien dat de oriëntatie van de aanwezige graven overeen komt met de oriëntatie van de grafzerken. Van enkele graven is de exacte locatie vastgesteld.
Lees meer