Doelstelling

De stichting heeft als hoofddoel:
  • Kennis over de archeologie van Noord-Brabant bundelen en verspreiden.

  • De belangstelling voor archeologie en betrokkenheid van de inwoners van Noord-Brabant stimuleren en ondersteunen.

Met in het hoofddoel gestelde wordt mede gestreefd dat de stichting een ontmoetingsplaats is voor de archeologie in Noord-Brabant. In de stichting komen wetenschap, maatschappelijk belang, beroepsarcheologen en vrijwilligers samen. Uitwisseling van informatie, overleg en bundeling van kennis tussen beroepsarcheologen / archeologische organisaties en organisaties van amateurarcheologen, heemkundekringen en andere vrijwilligers.

Vanuit de stichting worden impulsen gegeven voor archeologische beleid en onderzoek in de provincie Noord-Brabant. Voor de stichting is het gehele bodemarchief van belang, dat wil zeggen uit alle perioden. Het bevorderen van samenvattende publicaties over archeologisch onderzoeken in Noord Brabant en syntheses van de uitkomsten. Het entameren van het maatschappelijke debat over de plaats van archeologie en de waarde van archeologische kennis binnen de (cultuurhistorische) ontwikkeling van Brabant. Verbanden leggen tussen archeologie en andere culturele en maatschappelijke sectoren. Door een actief PR beleid zoveel mogelijk inwoners van Noord Brabant bereiken en hun belangstelling wekken voor archeologie als kennisbron voor het verleden van Brabant.

Het NBAG werkt voor het realiseren van deze doelen samen met:


Bestuur van het NBAG:

In het bestuur van de stichting zijn zowel beroepsarcheologen als leden van vrijwilliger organisaties vertegenwoordigd.


De heer P.N.J. van Nistelrooij, Voorzitter
De heer J.P. Broertjes, penningmeester
De heer F. van den Dries, secretaris
De heer G.H.J. van Alphen
Mevrouw C. van Beek
Mevrouw R. Berkvens
De heer R. van Genabeek
Mevrouw C. Hageraats
De heer R. Hemelaar
De heer O.G.J.M. Strouken
Mevrouw E. de Nes
Mevrouw E. van der Steen

Provinciaal archeoloog, adviseur De heer M.P.W. Meffert


De activiteiten van de stichting zijn o.a:

De stichting organiseert jaarlijks activiteiten waarbij contacten gelegd worden tussen amateurs en beroepsarcheologen. Hiermee wordt de deskundigheid van amateurs verhoogd. Jaarlijks terugkerende activiteiten zijn:

  • de contactdag voor amateurarcheologen met bezoek aan een opgraving of een archeologisch interessante omgeving onder leiding van beroepsarcheologen en onderlinge uitwisseling van ervaringen en gegevens.

  • twee thematische studiedagen voor zowel amateur- archeologen als beroepsarcheologen waarvan één over een specifiek onderwerp zoals bijv. materialenkennis en één over recent archeologisch onderzoek met het accent op de laatste ontwikkelingen in de archeologie.

De stichting bevordert en bewaakt dat er voldoende ondersteuning aan amateurs / vrijwilligers beschikbaar is voor hun rol als lokale belangenbehartiger en 'ogen en oren' van de archeologie. De stichting zal die rol niet zelf opnemen maar wel bevorderen dat op provinciaal niveau in die ondersteuningsfunctie wordt voorzien.

De stichting stimuleert en ondersteunt de uitgave van een periodiek overzicht van uitgevoerde archeologisch onderzoeken binnen de provincie. Over vorm en wie dat overzicht gaat uitgeven worden nog nadere afspraken gemaakt (zoals bijvoorbeeld het opnieuw uitbrengen van een Kroniek). De stichting stimuleert en ondersteunt uitgaven van Noord-Brabantse overzichtsboekwerken. Bijvoorbeeld over nieuwe kennis uit archeologisch onderzoek.

De stichting volgt de ontwikkeling in het cultuurhistorische beleid van de provincie. De stichting stimuleert het opstellen van een provinciale onderzoeksagenda en het daarop te baseren subsidiebeleid van de provincie voor bijzonder onderzoek. De stichting entameert het maatschappelijke debat over de plaats van archeologie en de waarde van archeologische kennis binnen de (cultuurhistorische) ontwikkeling van Brabant.

De stichting Noord-Brabants Archeologisch Genootschap doet actief aan PR rond al deze activiteiten en wil een zo breed mogelijke publiek bereiken.